1438881-19-6

(2S)-3-PHENYL-N1-[5,6,7,8-TETRAHYDRO-2-(4-PYRIDINYL)[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-YL]-1,2-PROPANEDIAMINE